رونق عهد شبابست دگر بوستان را
میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را
ای صبا گر به جوانان چمن بـاز رسی
خدمت ما برسان سرو گل ریحان را
نوروز تان پیروز ، سالی شاد و پر از کامیابی برای شما آرزومندیم.
نوروز 1397 شرکت آدریان سامانه نوین